Select Page

พันธกิจ,วิสัยทัศน์ และเป้าหมาย

May 9, 2018

VISION วิสัยทัศน์
อเมทีส คลินิก เป็นคลินิกความงามที่ให้ความสำคัญและใส่ใจรายละเอียดคุณภาพของผลงาน ความต้องการและความพึงพอใจสูงสุด ของผู้เข้ารับบริการ เป็นคลินิคที่ได้รับความไว้วางใจด้านคุณภาพและผลงาน

MISSION พันธกิจ
เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการด้วยเครื่องมือและเทคนิคที่ทันสมัย ปลอดภัย มีทีมบุคลากรที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญ ยึดมั่นในมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ พัฒนาคุณภาพการบริการและความพึงพอใจ ดูแลผู้รับบริการด้วยความจริงใจ และบริหารองค์กรให้เติบโต อย่างมั่นคง